Book Appointment
X

Choose location for Appointment


ਕੀ ਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੋਸਟ ਥ੍ਰੋਮਬੋਟਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ (PTS) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?

Deep vein thrombosis

ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਂ, ਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਪੋਸਟ- ਥ੍ਰੋਮਬੋਟਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ (PTS) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੋਸਟ ਥ੍ਰੋਮਬੋਟਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਕੀ ਹੈ?

ਪੋਸਟ-ਥ੍ਰੋਮਬੋਟਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ (PTS) ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ DVT ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਫਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ DVT ਲਈ ਉਚਿਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ।

DVT ਜਾਂ ਡੀਪ ਵੇਨ ਥ੍ਰੋਂਬੋਸਿਸ ਖੂਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗਤਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੱਤ ਦੀ ਨਸ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਸ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਗਤਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਵੇਨਸ ਇਨਸਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ (CVI) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਨਸਾਂ ਅਤੇ ਵਾਲਵ ਦਾਗਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ PTS ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ PTS ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਡੀਪ ਵੇਨ ਥ੍ਰੋਂਬੋਸਿਸ (DVT): DVT ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਜਾਂ ਪੇਡੂ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਗਤਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਸ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਗਤਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਸ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵਾਲਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵੈਰੀਕੋਜ਼ ਨਸਾਂ: ਵੈਰੀਕੋਜ਼ ਨਸਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮਰੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਰੀਕੋਜ਼ ਨਸਾਂ ਨਸਾਂ ਅਤੇ ਵਾਲਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟਾ CVI ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ PTS ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਵੇਨਸ ਇਨਸਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ (CVI): CVI ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਨਸਾਂ ਅਤੇ ਵਾਲਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। CVI DVT, SVT, ਜਾਂ ਵੈਰੀਕੋਜ਼ ਨਸਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ PTS ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

PTS ਦੇ ਲੱਛਣ

ਪੀਟੀਐਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੋਜਸ਼, ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਫੋੜੇ ਦਾ ਬਣਨਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੋਟਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। PTS ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗ ਕਠੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹੈ ਲੱਤ ਦਾ ਭਾਰੀਪਣ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਜਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ।

PTS ਲਈ ਇਲਾਜ

PTS ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਸਥਾਪਤ PTS ਦਾ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ DVT ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। PTS ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੱਤ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ, ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਸਟੋਕਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਤਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਂਡੋਵੇਨਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ: ਐਂਡੋਵੇਨਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕਲੈਰੋਥੈਰੇਪੀ, ਜਾਂ ਐਬਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ  ਨੂੰ PTS ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ PTS ਵਰਗੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਏਵਿਸ ਵੈਸਕੁਲਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Varicose Veins Treatment In Hyderabad | Bengaluru |Mysore Visakhapatnam | Vijayawada Chennai |Coimbatore Tirupati | Rajahmundry Kolkata | Madurai | Pune | Indore

For Appointment Call

Telangana: 9989527715

Andhra Pradesh: 9989527715

Tamilnadu: 7847045678

Karnataka: 8088837000

Kolkata: 9154089451

Indore : 9701688544

Pune : 9701688544

Branches

https://www.avisvascularcentre.com/wp-content/pg-soft-slot/
Home
Services
Doctors
Branches
Blog
https://recyclestore.bigcartel.com/
https://hprojekty.sk/slot-gacor/